Stare Aparaty

Fotorelacje z Łodzi

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony www.stareaparaty.pl

§2

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Poprzez fakt korzystania z w/w stron Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§4

Strona wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Pawła Piechoty.

Prawa i obowiązki

§1

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z w/w stron w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

§2

Zakazane jest korzystanie z w/w stron w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§3

Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie www.stareaparaty.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

§4

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści strony www.stareaparaty.pl w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez Pawła Piechotę poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§5

Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronie www.stareaparaty.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

§6

W przypadku wykorzystywania treści umieszczonych na stronie www.stareaparaty.pl należy każdorazowo podawać źródło informacji (nazwa jednostki oraz adres strony internetowej).

§7

Korzystanie z treści udostępnianych na stronie www.stareaparaty.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

§8

Informacje zamieszczane na stronie internetowej www.stareaparaty.pl, w szczególności, treści artykułów opisujących zagadnienia fotograficzne nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, gdyż pełnią charakter wyłącznie informacyjny.

Postanowienia końcowe

§1

Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

§2

Paweł Piechota zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

§3

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.stareaparaty.pl.

O nas Podziękowania Regulamin Kontakt search
Code by Piotr Rogacki Design by Aleksandra Korszuń Idea & Copyrights © Paweł Piechota